Google自動翻譯

[附件] 包 [狀態] 握把有使用感、光澤感和划痕感。整體有小划痕,導軌上有褐色鏽跡,螺紋上有輕微裂紋。

Amazon自動翻譯

[附件] 袋子 [條件] 握把具有使用感,光澤和划痕。整體上有小划痕,導向上有褐色銹蝕,螺紋上有輕微的裂痕。

【付属品】袋【状態】グリップに使用感、テカリ、キズあります。全体的にパラパラ小キズ、ガイドに茶錆、スレッドに僅かなクラックあります。