Google自動翻譯

[配件]僅身體。 [狀態]身體邊緣有小划痕。

Amazon自動翻譯

[附件] 只有本體。 [狀態] 有小傷,如機身邊緣旋轉 gorodki,有噪音。

【付属品】本体のみ。 【状態】ボディエッジなど小キズあり 回転ゴロツキ、異音あり。