Google自動翻譯

[附件]無●[狀態]未使用,但有曬傷和摩擦。

Amazon自動翻譯

[附件] 無 ● [條件] 這是一個未使用的項目,但有曬傷和摩擦。

【付属品】なし  ●【状態】未使用品ですが、日焼けや擦れがあります。