Google自動翻譯

[配件]無[州] N,Asama makar蓋章。沒有明顯的划痕和安裝痕跡。 No.1套圈環氧樹脂開裂。尚未達到空白。

Amazon自動翻譯

[附件] 無 [條件] N,淺間馬卡刻。 明顯的划痕,沒有安裝痕跡。 1 號桿套圈環氧樹脂裂紋。 竿身尚未達到。

【付属品】なし【状態】N,Asama makar 刻印あり。目立った傷、装着痕ありません。1番竿フェルールエポキシ割れあり。ブランクスには達していません。